Συσκευές ανάγνωσης καρτών sd NEC Corp.
Μοντέλο: NEC Corp.(Κωδικός id του μοντέλου: 541)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
Unidentified part of the Intel NUC D54250WYK Mini PC
Κατασκευαστής:
NEC Corp.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
0409:0056
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2014
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 5.0 Dagda
Trisquel 6.0 Toutatis
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
2.6.38-11-generic
3.13.0-39-lowlatency
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
Περιγραφή:
This seems to be a part of the card reader integrated in the Acer Aspire One D270 (ZE7) netbook (the other is the Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5116 PCI Express Card Reader [10ec:5209] (rev 01)). Relevant part of output of lsusb -v:
Bus 001 Device 004: ID 0409:0056 NEC Corp. 
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x0409 NEC Corp.
 idProduct     0x0056 
 bcdDevice      0.00
 iManufacturer      1 
 iProduct        2 
 iSerial         3 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      32
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xc0
   Self Powered
  MaxPower        2mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass     8 Mass Storage
   bInterfaceSubClass   5 SFF-8070i
   bInterfaceProtocol   80 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
Unidentified part of the Intel NUC D54250WYK Mini PC.

lsusb

Bus 002 Device 002: ID 0409:0056 NEC Corp

lsusb -v

Bus 002 Device 002: ID 0409:0056 NEC Corp. 
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x0409 NEC Corp.
 idProduct     0x0056 
 bcdDevice      0.00
 iManufacturer      1 
 iProduct        2 
 iSerial         3 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      32
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xc0
   Self Powered
  MaxPower        2mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass     8 Mass Storage
   bInterfaceSubClass   5 SFF-8070i
   bInterfaceProtocol   80 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information